EOZ Swimming Calendar | eoz.in.th

  รายการแข่งขัน

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กทม. ประจำปี 2566

  ณ สระว่ายน้ำ 50 เมตร ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กรุงเทพฯ
50 M.
รับรองสถิติ
415
นักกีฬา
48
ทีม

101  ฟรีสไตล์  1500  M.  ชาย  Age 16- Over Year

101  ฟรีสไตล์  1500  M.  ชาย  Age 14- 15 Year

101  ฟรีสไตล์  1500  M.  ชาย  Age 12- 13 Year

101  ฟรีสไตล์  1500  M.  ชาย  Age 10- 11 Year

102  ฟรีสไตล์  800  M.  หญิง  Age 16- Over Year

102  ฟรีสไตล์  800  M.  หญิง  Age 10- 11 Year

102  ฟรีสไตล์  800  M.  หญิง  Age 14- 15 Year

102  ฟรีสไตล์  800  M.  หญิง  Age 12- 13 Year

103  กรรเชียง  200  M.  ชาย  Age 16- 99 Year

104  กรรเชียง  200  M.  ชาย  Age 14- 15 Year

105  กรรเชียง  200  M.  ชาย  Age 12- 13 Year

106  กรรเชียง  200  M.  หญิง  Age 16- 99 Year

107  กรรเชียง  200  M.  หญิง  Age 14- 15 Year

108  กรรเชียง  200  M.  หญิง  Age 12- 13 Year

109  กบ  50  M.  ชาย  Age 16- 99 Year

110  กบ  50  M.  ชาย  Age 14- 15 Year

111  กบ  50  M.  ชาย  Age 12- 13 Year

112  กบ  50  M.  ชาย  Age 10- 11 Year

113  กบ  50  M.  ชาย  Age 08- 09 Year

114  กบ  50  M.  หญิง  Age 16- 99 Year

115  กบ  50  M.  หญิง  Age 14- 15 Year

116  กบ  50  M.  หญิง  Age 12- 13 Year

117  กบ  50  M.  หญิง  Age 10- 11 Year

118  กบ  50  M.  หญิง  Age 08- 09 Year

119  ผีเสื้อ  100  M.  ชาย  Age 16- 99 Year

120  ผีเสื้อ  100  M.  ชาย  Age 14- 15 Year

121  ผีเสื้อ  100  M.  ชาย  Age 12- 13 Year

122  ผีเสื้อ  100  M.  ชาย  Age 10- 11 Year

123  ผีเสื้อ  100  M.  ชาย  Age 08- 09 Year

124  ผีเสื้อ  100  M.  หญิง  Age 16- 99 Year

125  ผีเสื้อ  100  M.  หญิง  Age 14- 15 Year

126  ผีเสื้อ  100  M.  หญิง  Age 12- 13 Year

127  ผีเสื้อ  100  M.  หญิง  Age 10- 11 Year

128  ผีเสื้อ  100  M.  หญิง  Age 08- 09 Year